Contacta'ns 93 725 65 59

Som Estel

Història

L’Escola Estel va ser fundada l’any 1973, a partir de l’antiga Acadèmia Caldes.

Des d’aleshores l’escola ha estat un referent en el sector educatiu de Sabadell, adaptant-se cada vegada als canvis educatius i passant per diversos canvis d’ubicació i instal·lacions.

L’any 2008 l’escola canvia de titularitat, i mantenint els valors propis del centre, s’inicia un procés de modernització de les instal·lacions i d’innovació en el projecte educatiu que fa que l’escola Estel ofereixi, avui, un entorn excel·lent per l’educació dels infants i adolescents.

Així, el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en les intel·ligències múltiples, l’anglès com a llengua vehicular en algunes matèries entre moltes altres metodologies són actualment, part del dia a dia del centre.

Què som, Què fem i com ho fem

L’Escola Estel,  és un centre educatiu privatconcertat, d’una línia, que ofereix les tres etapes de l’educació obligatòria: educació infantil, primària i secundària. És a dir, els alumnes comencen als tres anys i acaben als setze.

L’escola es defineix com a escola privadaconcertada, catalana, laica i aconfessional, viva, pluralista, prioritzadora dels valors humanístics i de la formació global dels alumnes com a persones. L’èxit del model educatiu de l’Escola Estel es basa en quatre pilars.

Un ideari adreçat a formar persones amb valors humans molt ben assentats, que fomenta la formació integral de l’alumnat.

Un projecte educatiu propi que garanteix la continuïtat d’una línia pedagògica durant tot el procés educatiu amb l’objectiu de formar els nostres alumnes com a persones compromeses, reflexives, crítiques i responsables en el present i el futur.

Un equip de persones que compartim aquest projecte i treballem il:lusionats en la tasca educativa per dur-lo a terme diàriament amb la màxima professionalitat i dedicació.

Una acció tutorial amb l’alumnat i una relació dinàmica entre famílies i escola que permet complementar-nos en l’educació dels infants i adolescents.

ideari

Prioritzem la formació integral dels nostres alumnes.

Seleccionem el professorat per tal de garantir un projecte educatiu cohesionat, coherent i de màxima qualitat.

Garantim la no discriminació per motius ideològics, religiosos, lingüístics o ètnics.

Estem oberts als nous reptes educatius per tal de garantir la màxima qualitat d’ensenyament.

Fomentem la cultura de l’esforç i el goig d’aprendre, assegurant alhora l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

Vetllem per garantir un clima emocionalment favorable al ple desenvolupament de cada alumne/a.

Fomentem el diàleg entre alumnes, pares i personal de l’escola entenent que tots compartim l’objectiu d’arribar a l’excel·lència educativa.

L’ètica i l’ambient de l’escola fomenten els valors de responsabilitat, respecte, esforç i capacitat de superació, cooperació, autonomia i iniciativa

Projecte Educatiu

El projecte educatiu Empremta de l’Escola Estel té com a objectiu la formació dels alumnes com a persones. És per això que la nostra tasca educativa es basa en l’educació integral de casascun dels nostres alumnes i gira a l’entorn de cinc eixos d’aprenentatge que tenen l’alumne com a centre.

Amb el Projecte Empremta, cada infant, a partir de la seva incorporació a la nostra escola, inicia un interessant procés ple d’il·lusió i esforç, que el portarà a descobrir les seves pròpies potencialitats, a conèixer els més importants valors que han de regir el seu comportament i que li permetran ser membre actiu, responsable i plenament integrat en la societat.

Equip Humà

L’equip humà de l’Escola Estel, som un equip de professionals il·lusionats en la tasca educativa i en constant adaptabilitat als reptes i necessitats que planteja l’educació avui dia.

Tots, junt amb el personal no docent, formem un equip compromès, motivat i plenament identificat amb els valors de l’escola, i que ajuda a fomentar-los.

Acció Tutorial

Amb l’Acció tutorial, potenciem al màxim el desenvolupament de les capacitats personals de cada individu de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones amb recursos per integrar-se a la societat del futur.

L’equip de tutors vetlla per l’evolució de cadascun dels nostres alumnes dins del grup classe, establint el lligam necessari entre l’escola i família juntament amb l’equip Psicopedagògic. El tutor o tutora acompanya al nen/a, noi/a en el seu procés de creixement i maduració personal i ja a l’ESO els orienta en la tria més adient per als seus estudis futurs, més enllà de l’escola.

Una estreta i constant relació amb les famílies és un eix que creiem fonamental  en el seu procés de maduració personal i acadèmic. El tracte individualitzat i personal fet amb tendresa i empatia és la millor mostra de caliu dins l’escola, ja que ens fa a tots diferents i únics a la vegada que compresos i respectats.